Chapter 06 特征学习

在机器学习的具体实践任务中,选择一组具有代表性的特征用于构建模型是非常重要的问题。特征选择通常选择与类别相关性强、且特征彼此间相关性弱的特征子集,具体特征选择算法通过定义合适的子集评价函数来体现。

在现实世界中,数据通常是复杂冗余,富有变化的,有必要从原始数据发现有用的特性。人工选取出来的特征依赖人力和专业知识,不利于推广。于是我们需要通过机器来学习和抽取特征,促进特征工程的工作更加快速、有效。

参考资料

 1. https://zhuanlan.zhihu.com/p/26015351
 2. http://www.cnblogs.com/hdu-zsk/p/5954658.html
 3. https://blog.csdn.net/u010367506/article/details/23453849
 4. https://blog.csdn.net/bbbeoy/article/details/72910467
 5. http://blog.sina.com.cn/s/blog_837f83580102v7bm.html
 6. https://blog.csdn.net/Alicehzj/article/details/78713914
 7. 机器学习-周志华
 8. https://www.jianshu.com/p/ab697790090f
 9. https://www.cnblogs.com/weihuchao/p/6874683.html
 10. https://blog.csdn.net/mmc2015/article/details/42459753
 11. https://blog.csdn.net/xiaozhouchou/article/details/51866685
 12. https://blog.csdn.net/tCDPYh6sA3/article/details/61191617
 13. https://blog.csdn.net/shenziheng1/article/details/53547401
 14. https://blog.csdn.net/shenziheng1/article/details/53637907
 15. https://blog.csdn.net/m0_37407756/article/details/68059453
 16. https://blog.csdn.net/maxiemei/article/details/23846871
 17. http://www.mamicode.com/info-detail-1568956.html
 18. https://blog.csdn.net/baidu_38060633/article/details/70338345
 19. https://blog.csdn.net/cht5600/article/details/52355566
 20. https://zhuanlan.zhihu.com/p/27792859
 21. Efficient_and_Robust_Automated_Machine_Learning

results matching ""

  No results matching ""